Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Baligród
  
11-08-2020, Wtorek, 21:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Kompetencje Rady Gminy

 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1. Uchwalanie statutu gminy.
2. Ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie 
    sprawozdań z jego działalności.
3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu na
    wniosek
 wójta.
4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpartywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 
    podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
5. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego gminy
   oraz miejscowych planów zagospodarownia przestrzennego.
6. Uchwalanie programów gospodarczych.
7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników
   mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań 
   przez te jednostki.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
   ustawach.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
 a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchowmości oraz ich wydzierżawiania lub 
     wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy
     nie stanowią inaczej, uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie 
     zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne mowy, których przedmiotem jest ta
     sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie
     za zgodą rady gminy,
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
      przez wójta w roku budżetowym,
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej 
      granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych 
      jednostwk organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
   i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku
      budżetowym.
10. Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
11. Podejmiwanie uchwał w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, 
     z zakresu właściwości województwa oraz powiatu.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na
     ten cel odpowiedniego majątku.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach wspólpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
     innych państwa oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności 
     lokalnych i regionalnych.
14. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami 
     publicznymilub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1984 r.
     o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) a także
     wznoszenia pomników.
15. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
16. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.     
 


Autor: Barbara Gawlowska
Data: 2008-02-21 00:00:00
Udostępnił: Krystian Hryców
Data: 2008-02-21 14:04:25
Modyfikował(a): Jolanta Zdebik
Data: 2011-04-05 16:51:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Baligród
ul. Plac Wolności 13
38-606 Baligród
tel. 013 468 40-77
fax. 013 468 44-08
gmina@baligrod.pl
www.baligrod.pl