Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Baligród
  
25-09-2020, Piątek, 12:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zapytanie ofertowe - na obsługę bankową budżetu Gminy Baligród oraz jej jednostek organizacyjnych

Baligród, 11.05.2020r.

 

Znak: IV.033.57.2020

 

Zamawiający:

Gmina Baligród

Plac Wolności 13

38-606 Baligród

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

obsługę bankową budżetu Gminy Baligród oraz jej  jednostek organizacyjnych.  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Baligród oraz jej jednostek organizacyjnych.

W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa polegająca na:

1.       otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2375 z późn. zm.): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych)" w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,

2.       obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych                                           z zastosowaniem jednolitych procedur,

3.       przyjmowanie wpłat gotówkowych,

4.       dokonywanie wypłat gotówkowych,

5.       generowanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,

6.       wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),

7.       możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy                               w zależności od potrzeb,

8.       potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,

9.       realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej.

10.   możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,

11.   możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Ovemight                                     z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,

12.   przeksięgowanie w ostatnim dniu każdego miesiąca skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na ostatni dzień miesiąca na rachunek bieżący Gminy,

13.   możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Baligród na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Baligród.

14.   udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,

15.   wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,

16.   inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp..

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stopę równą średniej miesięcznej stawki WIBID IM ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego, pomniejszona o marżę banku do wysokości 1% przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w %                         i stała w okresie obowiązywania umowy.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych zlotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.

II. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej:

1. Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,

2. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,

3. Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Baligród i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:

1. Wykonawca posiadał oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Baligród. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę oddziału/placówki położonej w miejscowości Baligród Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy będzie posiadać oddział/placówkę w miejscowości Baligród,

1. Wykonawca nie będzie pobierał:

1) innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,

2) prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,

3) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,

4) prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,

5) prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,

6) prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego

7) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,

8) innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,

3. Wyciągi z rachunków bankowych wraz z załącznikami Zamawiający mógł otrzymywać do godziny 10 następnego dnia roboczego po przeprowadzonej operacji,

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Baligród oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

8. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

Nazwa i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 66 11 00 00 - 4 - usługi bankowe.

 Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne  Gminy Baligród:

- Urząd Gminy w Baligrodzie,

- Gminny Zespół Obsługi  Placówek Oświatowych w Baligrodzie,

- Szkoła Podstawowa w Baligrodzie,

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie,

- Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Baligrodzie

 

II. Termin realizacji zamówienia:

Od 02.07.2020 do 30.06.2022 r.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 1.49 MB
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyPlik DOC 30.50 Kb
3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowyPlik XLS 44.00 Kb
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuPlik DOC 30.00 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-05-11 07:58:10
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2020-05-11 08:04:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Baligród
ul. Plac Wolności 13
38-606 Baligród
tel. 013 468 40-77
fax. 013 468 44-08
gmina@baligrod.pl
www.baligrod.pl