Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Baligród
  
9-08-2020, Niedziela, 10:54


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe - adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „Maluch u siebie”

Baligród 31.08.2020r.

IV.033.107.2020

Zamawiający:

Gmina Baligród

Plac Wolności 13

38-606 Baligród

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na zadanie pn.: adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „Maluch u siebie” nr wniosku RPPK.09.01.00-18-0042/19, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP 2014-2020

 

    Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, które przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.   

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie   kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia
22 sierpień 2019 r. wydane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 

1.         NAZWA oraz adres Zamawiającego

Gmina Baligród

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

NIP: 6881244773, REGON: 370440005

tel.: 13 468 40 77

fax: 13 468 44 08

e-mail: gmina@baligrod.pl

2.         SŁOWNICZEK

Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o:

2.1 Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

2.2 Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

2.3 – należy przez to rozumieć Gminę Baligród.

 

3.         Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „Maluch u siebie” nr wniosku RPPK.09.01.00-18-0042/19, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP 2014-2020.

 Podstawa opracowania oferty:

Podstawą opracowania oferty jest przedmiar robót załączony do niniejszego zapytania ofertowego. 

Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby i urządzenia posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. 2019 r. poz. 155) oraz posiadały wymagane certyfikaty.

Sposób obliczenia ceny.

Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z zapytania ofertowego wraz z załącznikami, uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania a w dokumentacji nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu Użytkownikowi. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy.

Stosowanie materiałów równoważnych.

-        Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w przedmiarze zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne.

-        Do materiałów i urządzeń wskazanych w przedmiarze, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia 24 miesiące.  

 

Termin realizacji zamówienia: do 28.08.2020 r. 


Autor: Mariusz Hebda
Data: 2020-07-31 11:25:00
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2020-07-31 12:28:00
Modyfikował(a): Mariusz Hebda
Data: 2020-07-31 21:50:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Baligród
ul. Plac Wolności 13
38-606 Baligród
tel. 013 468 40-77
fax. 013 468 44-08
gmina@baligrod.pl
www.baligrod.pl