Zawieszenie postępowania

 • 17 stycznia 2023 13:02

Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 92, 93 (obręb 0014) w miejscowości Zahoczewie, Gmina Baligród”

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • 22 września 2022 05:36

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 21 września 2022 r.

Przejdź do wpisu

Decyzja

 • 09 czerwca 2022 11:50

Decyzja

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 09 czerwca 2022 11:50

Obwieszczenie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 09 maja 2022 10:23

OBWIESZCZENIE

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 11 kwietnia 2022 10:13

 

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.)- dalej zwaną „ustawą „ooś”,   w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)- dalej zwanym „kpa”, zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 25 marca 2022 r. inwestora – Novelty SUN – 2 Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 175 w miejscowości Zahoczewie, gmina Baligród”. Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływając na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 22 października 2021 11:19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przejdź do wpisu

Decyzja

 • 13 stycznia 2021 09:06

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 19 stycznia 2021 07:53

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 10 listopada 2020 13:15

OBWIESZCZENIE

Przejdź do wpisu

Decyzja

 • 26 października 2020 13:31

Przejdź do wpisu

Postanowienie

 • 25 września 2020 11:40

Postanowienie

Przejdź do wpisu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia

 • 22 września 2020 12:53

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 21 września 2020 12:45

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 11 września 2020 12:08

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Baligród

z dnia 11.09.2020 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Baligród

 • 24 lipca 2020 13:01

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Baligród

 • 03 lipca 2020 12:57

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • 21 stycznia 2020 13:07

                                                                      Baligród, 16 stycznia 2020r.


IX.6220.1.2020


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 t.j.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2006r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 t.j.) zawiadamiam strony, iż na wniosek:

Piotra Grabowskiego

ul. Sanicka 142

97-500 Radomsko
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.:


„Budowa oczyszczalni ścieków BD Polaris 50 o przepustowości 0,4 – 82 m3/d w miejscowości Stężnica”.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • 13 listopada 2019 10:16

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 t.j.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2006r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 t.j.) zawiadamiam strony, iż na wniosek:

 
Powiat Leski

Rynek 1

38-600 Lesko

 

Pełnomocnik:

Rafał Leń

Stara Wieś 542

36-200 Brzozów

 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.:


„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2275 R Zahoczewie         – Żerdenka w miejscowości Zahoczewie w km 0+015”.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • 16 września 2019 08:27

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • 24 czerwca 2019 07:58

                                               Baligród, 19 czerwca 2019r.


IX.6220.1.2019


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 t.j.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2006r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 t.j.) zawiadamiam strony, iż na wniosek:

 
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

ul. Boya Żeleńskiego 19a

35-105 Rzeszów

 

Pełnomocnik:

Patrycjusz Mostek

ul. Dukielska 13/16a

35-505 Rzeszów

 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.:


„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegająca na budowie mostu na potoku Jabłonka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką/ i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki”.

Przejdź do wpisu

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników

 • 07 maja 2019 08:26

Przejdź do wpisu
Powrót